Hållbar produktion

Vad är hållbar produktion?

JordenHållbar produktion (en. sustainable production) är ett begrepp för skapandet av varor och tjänster med hjälp av processer och system som är:

• Ej förorenande.

• Bevarar energi och naturresurser.

• Ekonomiskt lönsamt.

• Säker och hälsosam för arbetstagarna, samhällen och konsumenter.

• Socialt och kreativt givande för alla arbetande människor.

 

En investering i långsiktig tillväxt

Om produktionen är hållbar, då miljö, anställda, samhällen och organisationer, alla fördelar. Dessa förhållanden kan på sikt leda till mer ekonomisk livskraft och produktiva företag.

En förutsättning för att lyckas med hållbar produktion är att värdera långsiktiga konsekvenser och fördelar framför kortsiktiga vinster. Genom att investera i väl utformade och säkrare produkter, resurseffektiv teknik och processer samt att utbildad personal kan företaget växa.

Hållbar produktion bör inte bara skydda arbetstagarna från risker i arbetet utan också göra dem delaktiga i arbetet med att skapa förutsättningar för arbete som är produktivt, friska och givande.

 

Hållbar utveckling består av tre delar:

 

Dessa kan delas in i fyra nivåer:

• Ekonomiskt hållbar

• Socialt hållbar

• Miljömässigt hållbar

 

Pil

• Global nivå

• Nationell nivå

• Företagsnivå

• Fabriksnivå


10 Principer för hållbar produktion

• Produkter och förpackningar är utformade för att vara säkra och miljövänliga under hela deras livscykel.Hållbar produktion

• Arbetstjänster är organiserade för att tillfredsställa verkliga mänskliga behov och främja jämlikhet och rättvisa.

• Avfall och ekologiskt oförenliga biprodukter reduceras, elimineras eller återvinns.

• Kemiska ämnen eller fysiska faktorer samt förhållanden som utgör faror för människors hälsa eller miljön elimineras.

• Energi och material bevaras, och de former av energi och material som används är mest lämpliga för önskat ändamål.

• Arbetsplatser och tekniker är utformade för att minimera eller eliminera kemiska, ergonomiska och fysiska faror.

• Arbetet är utformat för att bevara och förbättra effektivitet och kreativitet bland de anställda.

• Trygghet och trivsel för alla medarbetare är en prioritet, liksom en kontinuerlig utveckling av sina förmågor och kapacitet.

• Gemenskapsplatser runt arbetsplatserna respekteras och förbättras ekonomiskt, socialt, kulturellt och fysiskt.

• Den långsiktiga ekonomiska livskraften hos företag förstärks.För mer information, kontakta info@hallbarproduktion.se.

För att få hjälp och information om hur ditt företag kan arbeta effektivare, ta kontakt med Axxos Industrisystem.